อำนาจ

Power corrupts; absolute power corrupts absolutely

อำนาจทำให้คนเสื่อม; อำนาจสมบูรณ์ทำคนเสื่อมโดยสมบูรณ์

— Lord Acton